Quebec Business Immigration

Last updated: ۱ آوریل ۲۰۲۱

برنامه مهاجرت تجاری کبک یکی از برنامه های اعطای مهاجرت به کاناداست که برای افراد دارای تجربه کارآفرینی، سرمایه گذاری و یا خویش فرمایی ارائه می شود.

کلیه متقاضیان باید نشان دهند که قادر به اداره امور اقتصادی خود در کانادا بوده و بعد از پذیرفته شدن در استان کبک زندگی خواهند کرد. برگزیدگان بعد از تایید استان Certificat de Sélection du Québec (مدرک گزینش کبک CSQ) که مدرک رسمی صادر شده توسط دولت کبک است و سپس بعد از تکمیل کارهای معاینه پزشکی و کنترل های امنیتی ویزای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) دریافت می کنند.

هر یک از سه زیر گروه (کارفرمایان، سرمایه گذاران و خویش فرمایان) الزامات و شرایط و مراحل گزینش خاص خود را دارند.

  • برنامه سرمایه گذاری کبک: برای اینکه بعنوان یک سرمایه گذار واجد شرایط باشید باید دارای حداقل دارایی خاص و سابقه مدیریتی باشید و برای مدت 5 سال در کبک سرمایه گذاری کنید.
  • برنامه کارآفرینان کبک: برای اینکه بعنوان یک کارآفرین واجد شرایط باشید باید دارای حداقل دارایی خاص و یک پروژه بیزینسی و سپرده بانکی باشید؛ آمادگی و توانایی تاسیس یا خرید شرکت یا کسب و کاری را در کبک داشته باشید و مدیریت آنرا بعهده داشته باشید.
  • برنامه خویش فرمایان کبک: برای اینکه بعنوان یک خویش فرما واجد شرایط باشید باید دارای حداقل دارایی خاص و دارای سابقه مرتبط با حرفه ایی که در کبک راه انداخته اید باشید و مبلغ خاصی به صورت سپرده در حرفه مورد نظر سرمایه گذاری کنید.

هزینه های رسیدگی به درخواست

هزینه های رسیدگی به درخواستهای مهاجرت تجاری کبک بسته به زیر گروه مهاجرت تجاری متفاوت است:

گروه بندیهزینه
سرمایه گذاری$15,235
کارآفرینی$1,062
خویش فرمایی$1,062
هر فرد وابسته$168

در مورد کبک بیشتر بدانیم.

با ما تماس بگیرید و یا برای اینکه ببینید واجد شرایط هستید یا خیر در یک ارزیابی رایگان شرکت کنید